Regulamin promocji

Studio Meblowe LUKE

Regulamin promocji sklepu LUKE

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Organizatorem promocji o nazwie „Kup meble kuchenne i odbierz jeden z gratisów” (dalej: Promocja) jest Łukasz Król prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H. Łukasz Król, ul. Przemysłowa 36/21, 43-100 Tychy (dalej: Organizator).
 3. Promocja jest prowadzona w sklepie stacjonarnym LUKE, ul. Grażyńskiego 10a, 43-300 Bielsko-Biała (dalej: Sklep stacjonarny LUKE).
 4. Promocja trwa od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2021 r. lub do wyczerpania zapasów (dalej: Okres trwania).
§ 2 Zasady promocji
 1. W Promocji może brać udział klient, będący pełnoletnią osobą fizyczną (dalej: Klient).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu Produktów, o których mowa w ust.3 Regulaminu, w Sklepie stacjonarnym LUKE w Okresie trwania Promocji i wyrażenia chęci udziału w Promocji według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Promocja dotyczy mebli kuchennych wykonanych na wymiar według projektu. (dalej: Produkty) o minimalnej wartości wskazanej w ust. 4 lit. a niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji na następujących zasadach – w przypadku dokonania zakupu Produktów na kwotę:
  • minimum 20.000,00 zł brutto otrzyma nieodpłatnie: wok marki Skeppshult, 30 cm, 3,5l, z drewnianą rączka (kod: 0865T) o wartości 589,00 złotych brutto, oraz patelnie głęboką marki Skeppshult, 28 cm ze szklaną pokrywą, drewnianą rączką ( kod 0130T ) o wartości 739 złotych brutto zł,
  • minimum 30.000,00 zł brutto otrzyma nieodpłatnie zestaw garnków marki WMF model „Zestaw garnków WMF Fusiontec Functional 4 elementy”, platyna (kod 0517415290) o wartości 2 509,00 złotych brutto,
  • Minimum 40.000,00 zł brutto otrzyma nieodpłatnie ekspres do kawy marki Jura model Ekspres ciśnieniowy Jura ENA 8 Nordic White o wartości 4 299 złotych brutto.
  • W przypadku wyczerpania zapasów powyższych artykułów z danej marki, klient może wybrać dowolne produkty wyżej wymienionych marek o wartości brakującego produktu.
§ 3 Ograniczenia akcji promocyjnej
 1. Uczestnik jest uprawniony do wielokrotnego udziału w Promocji w Okresie trwania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 Regulaminu.
 2. Ilość produktów dostępnych w niniejszej Promocji jest ograniczona.
 3. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych Promocją.
 4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 5. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu Produktów objętych Promocją, zwrotowi podlega także produkt, o którym mowa w § 2 ust. 4 lit. a) – c), wydany nieodpłatnie zgodnie z niniejszą Promocją.
 6. Produktu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lit. a) – c), wydanego nieodpłatnie zgodnie z niniejszą Promocją nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 7. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 8. Promocja nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
§ 4 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji należy zgłaszać na piśmie.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi na piśmie.
 5. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.
§ 5 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Łukasz Król prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H. Łukasz Król, ul. Przemysłowa 36/21, 43-100 Tychy.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • udziału w Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • umożliwienia korzystania z usług serwisu, gwarancji/rękojmi produktów nabytych w związku z udziałem w Promocji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 3. Dane osobowe zgromadzone w związku z udziałem w Promocji będą przekazywane podmiotom trzecim świadczącym usługi wsparcia na rzecz Organizatora, gdy będzie to konieczne dla realizacji celów związanych z Promocją, nadto wyłącznie w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe zgromadzone w związku z udziałem w Promocji nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe zgromadzone w związku z udziałem w Promocji będą przetwarzane przez Organizatora w okresie niezbędnym na potrzeby realizacji praw i obowiązków Klienta i Organizatora związanych z udziałem w Promocji, w tym przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłaszanych reklamacji, a także przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie i na warunkach określonych Rozporządzeniem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe, nie będą przedmiotem decyzji podejmowanych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w Promocji.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w Sklepie stacjonarnym LUKE, a także na stronie internetowej sklepu internetowego LUKE pod adresem www.studioluke.pl.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jeśli taka została udzielona, ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 7. Udział w Promocji jest dobrowolny. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 8. Spory mające związek z Promocją organizowaną przez Organizatora będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku niedojścia do skutku polubownego rozwiązania sporu, spory wynikające z promocji organizowanej przez Organizatora będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Klienta, będącego konsumentem, w zakresie ustawowej właściwości sądu.
 9. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnych, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Zamów online